Lời Cầu Nguyện

Lời Cầu Nguyện

Nếu bạn đã biết Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, Ngài đã tạo dựng nên bạn và yêu thương bạn. Ngài không muốn bạn sống một cuộc đời vô nghĩa và cuối cùng bị chết đời đời trong hỏa ngục. Đức Chúa Trời đã ban Chúa Giê-xu cho chúng ta. Ngài đã chịu chết thay tội cho Bạn trên thập tự giá. Giờ đây nếu lòng bạn muốn đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu bạn có thể thưa với Chúa lời cầu nguyện sau đây. Nhưng bạn hãy nhớ, không phải nhờ đọc lời cầu nguyện mà bạn được cứu. Nhưng chính là niềm tin của bạn nơi Chúa Giê-xu là Đấng đã cứu Bạn, và Bạn mời Ngài làm Chủ cuộc đời Bạn từ hôm nay.

‘Kính lạy Chúa Giê-xu là Đấng tạo dựng nên con,
lâu nay con sống theo ý của con và không tôn thờ Ngài.
Con nhận biết con là một kẻ có tội.
Con biết rằng con xứng đáng phải chịu hình phạt vì cớ tội lỗi của mình.
Giờ đây, con vui mừng cảm tạ Ngài vì Ngài đã yêu thương con,
Chúa Giê-xu đã giáng thế làm người,
chịu chết thay tội lỗi của con; và Ngài đã sống lại.
Giờ đây con bằng lòng tin và tiếp nhận một mình Ngài là Cứu Chúa của con.
Xin Chúa tha tội cho con, ngự vào lòng con, 
làm Chúa cuộc đời con, xin nhận con làm con của Ngài.
Xin Chúa giúp con sống theo Lời Ngài để đời con thỏa vui và có ý nghĩa, con cảm tạ Ngài.
Con thành tâm cầu nguyện, nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.’ (*)

(*) A-men có nghĩa là ‘thành tâm nguyện ước như vậy’.

 

Nếu bạn thật lòng nói lời cầu nguyện trên đây với Chúa Giê-xu thì ngay giờ này bạn được chính Đức Chúa Trời gọi bạn là con của Ngài (Giăng 1:12).

Chính Chúa Giê-xu nói rằng: “Ai nghe lời Ta và tin Đấng đã sai Ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống.”

 

– Bạn đã “nghe” lời Chúa phải không?

– Bạn “tin” điều Chúa đã phán và tin cậy Chúa Giê-xu là Cứu Chúa phải không?

– Câu Kinh Thánh “thì được sự sống đời đời” có nghĩa là bạn nhận được ngay bây giờ hay khi nào?

– Câu “không đến sự phán xét” có nghĩa là chắc chắc hay chỉ hy vọng mà thôi?

– Lời Chúa có nói là “vượt khỏi sự chết mà đến sự sống” không?

 

Sự sống đời đời là tặng phẩm của Đức Chúa Trời dành cho Bạn ngay hôm nay, đó là sự thật. Bạn hãy tin, đừng dựa vào cảm xúc.

 

Đức Chúa Trời cũng sẽ làm nhiều điều lạ lùng trên đời sống bạn kể từ khi bạn mời Ngài làm Chủ cuộc đời mình.

Chúng tôi xin hoan nghênh bạn và sẵn sàng giúp đỡ bạn những bước đầu tiên trên con đường theo Chúa.

Xin bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn thêm. LIÊN HỆ

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
http://tinlanhlagi.com/loi-cau-nguyen">
Twitter